ارتباط تصويري

استاندارد

عناصر بصري :  نقطه ، خط ، سطح

نقطه : تأثير شيئي اثرگذار بر شيئي اثر پذير را نقطه مي گويند.

خط : تكرار نقاط در كنار همديگر كه يك مسير را نشان دهد و نشود از هم جداشون كرد خط ميگويند.

سطح : سومين عنصر اوليه تجسمي است كه داراي طول و عرض مي باشد و دو سوم فضا را اشغال كند.

سطح به دو دسته تقسيم بندي مي شود :             1- سطوح هندسي   2- سطوح غير هندسي

1- سطوح هندسي : در ميان شكلهاي هندسي مسطح سه شكل دايره،مثلث،مربع و ساير شكلهاي هندسي هر كدام به نحوي مشتق از همان سه شكل يا تركيبي از آنهاست.

 شكل دايره: سطحي است كه داراي مركزيت بوده و به جانب درون توجه دارد (درونگرا) و در تمام وضعيت ها داراي حالتي تعادلي ميباشد.

 شكل مثلت: سطحي است كه اگر قائده اش بالا باشد حالتي پايدار و اگر پائين باشد حالتي ناپايدار دارد.

 شكل مربع: سطحي است كه اگر از جهت يك ضلع بر زمين قرار گيرد حالتي پايدار (ايستا) و مستحكم است اما اگر بر يكي از رئوس خود بر زمين قرار گيرد حالتي ناپايدار خواهد داشت.

2- سطوح غير هندسي : به كليه سطوحي ميگويند كه شكل منظم نداشته باشند و از نظم و ترتيب خاصي پيروي نميكنند مانند كليه اشياء موجود در طبيعت.

حجم : عبارت است از عنصر تصويري كه داراي 3 بعد طول،عرض و عمق مي باشد.حجم عبارت است از سطحي كه در فضا حركت نموده و از جهت سطح خود در عمق گسترش يافته.

حجم واقعي : حجمي است كه داراي سه بعد واقعي باشد. به طوري كه بتوان آن را لمس كنيم و از بافت آن آگاه باشيم و از زواياي مختلف آن را رويت كنيم.

حجم مجازي : داراي سه بعد واقعي نيست و بعد سوم يا عمق به صورت مجازي بيان مي شود.

حالات مختلف حجم :

1- حجم به صورت جسمي سخت و محكم مثل سنگ                                                                                                                            2- بصورت گاز يا بخار و شكل آن بصورت شكل و محلي است كه در اين اجسام در آن قرار گرفته اند و بصورت فضاي منفي محصور بين ديوارها است مثل فضاي يك اتاق

انواع حجم :

1- هندسي مثل هرم،كره،استوانه،مخروط،مكعب و…                                                                                                                                           2– غير هندسي مثل گل ها،درختان و ….. همانطور كه شكل بيشتر وابسته به سطح است و صفت مشخصه آن محسوب ميشود،فرم نيز وابسته به حجم بوده و به عنوان اولين مشخصه حجم به شمار مي آيد ارزش و اهميت حجم در مجسمه سازي نيز به عنوان اصل اول به شمار مي آيد.

حجم كره : اگر دايره اي حول محور خود بچرخد در حجم كره بيش از يك سطح قابل ديدن نيست.

 حجم استوانه : حجم استوانه از دو طريق بوجود مي آيد. اول از حركت دايره در امتداد محور مركزي. دوم از حركت دوراني مربع يا مربع مستطيل حول محور عموديش بر يكي از چهار ضلع آن. حجم استوانه سه سطح دارد سطح فوقاني ، تحتاني و مدور جانبي.

 حجم مخروط : اگر مثلث حول محور عمودي خود بچرخد مخروط بوده كه دو سطح قائده و جانبي دارد.

حجم مكعب : از حركت مربع در امتداد سطح خود در فضا مكعب بوجود مي آيد.

حجم هرم : مثلث چهاروجهی که از هر ضلعی به هم وصل می شود.

شكل : يك عنصر چه در سطح و چه در حجم عبارت است از سرحددات و خطوط پيرامون آن عنصر.

بافت : چگونگي رويه سطح اشياء بافت يا Texture مي ناميم. خصوصيت بافت در يك نواختي آن است و چشم انسان آن را هميشه سطح مي بيند.

انواع بافت : از نظر بصري شكل و فرم آن توسط قوه بينايي انجام ميگيرد. از نظر بصري به سه نوع  نرم ، صیقولی و زِبر قابل تشخيص است. نرم مثل پنبه ، صيقول مثل آيينه و زِبر مثل سمباده. از نظر خاصيت فيزيكي و جنسيت ارزشهاي آن را قوه لامسه مشخص ميكند بافت ممكن است قابل لمس و غير قابل لمس كردن باشد. قابل لمس كردن مثل كاغذ ، غير قابل لمس حروف چاپي

ريتم : شامل تكرار منظم و هماهنگ عناصر تجسمي و طبيعي است كه بر اساس عوامل بينشي و روابط رياضي دسته بندي مي شود. مثل تولد…رشد…مرگ.حركت ريتميك دستگاه تنفس ضربان قلب ، استخوان بندي بدن در تمام قسمتهاي بدن از نظر اندازه و نسبت بر اساس نظم و تقسيمات ريتميك و هماهنگ خلق شده است. در واقع ريتم عبارت است از يك فرآيند تكرار و ريتم و حركت دو عنصر لاينفك مي باشند. ريتم در موسيقي عبارت است از روند مكرر امواج صوتي كه با فاصله اي معين ظاهر و شنيده ميشوند.ريتم يك نواخت و منظم خيلي زود خسته كننده مي شود و از تركيب هنري بايد وجهه تكامل يابنده و غني داشته باشيم.

ترکیب بندی یا کمپوزیسیون :چیدن یا جای دادن منطقی عناصر تجسمی در فضای مورد نظر در سطح دو بعدی و یا در فضای سه بعدی ترکیب بندی یا کمپوزیسیون (ترکیب کردن,تجمیع کردن,فرم سازی ساختار,به نمایش گذاشتن) گفته می شود. هر گاه صحبت از ترکیب بندی به میان می آید منظور چگونگی حضور و روابط عناصر با هم و با کادر می باشد.

به طور کلی ترکیب بندی بر دو نوع می باشد :

1- ترکیب بندی قرینه (متقارن,ایستا)                                                                                                                                                         2- ترکیب بندی غیر متقارن (نامتقارن,پویا)                                                                                                                                         مفهوم تعادل همانند کار یک ترازو در کادر می باشد.که بر محور افقی و عمودی مستفر است که با اضافه کردن وزنه های مساوی تعادل یا تقارن از نظر وزنی بوجود می آید به عبارتی در اینجا کادر تصویر به منزله ترازویی است و عناصر تصویری نیز با توجه به اندازه و محل قرار گرفتن و جلوه بعدی آنها از نظر وزن تعادل و توازن بصری را به صورت متقارن یا غیر متقارن ایجاد میکند.

برخی از عواملی که در رابطه با وزن مؤثر می باشد عبارتند از :

 1- فرمهای بزرگ سنگین تر از فرم های کوچک می باشد.                                                                                                                 2- فرمهای منظم و بسته سنگین تر از فرمهای نامنظم و باز است.                                                                                                                   3- فرمهای فشرده سنگین تر از فرمهای پخش هستند.                                                                                                                                         4- حرکت کند و آهسته سنگین تر از حرکت تند است.                                                                                                                                5- حرکت هایی که در زمان طولانی ایجاد می شوند سنگین تر از حرکتهایی که در زمان کوتاه ایجاد میشود است.                                  6- از نظر رنگ کُنتراست زیاد سنگین تر از کُنتراست کم است در عین حال که کمیت رنگ نیز در سنگینی آن مؤثر می باشد مثلا رنگ قرمز سنگین تر از آبی می باشد.

عوامل و اصول ایجاد یک کُمپوزیسیون خوب :

1- تعادل ایستایی داشته باشد                                                                                                                                                                            2- روابط موزون بین نیروهای مختلف اشکال و عناصر                                                                                                                                    3- رابطه شکل و زمینه فضای پر و خالی

برای درک بهتر تعادل در یک ترکیب بندی باید به تجزیه و تحلیل یا آنالیز تصویر پرداخت. هر تصویر متشکل از عناصر بصری است که با تفکیک آنها می توان به ویژگیها از قبیل ترکیب بندی,بیان مفاهیم و روابط عناصر تصویری دست یابیم.

حرکت : هر ماده ای در ذات خویش در حرکت و تکاپو است امروزه پیرامون ما را فضاهای مختلف شهری احاطه کرده اند و ماشین ها مغازه ها اجناس رنگارنگ و سیستمهای ارتباطی مدرن عمومیت یافته اند. در نتیجه نمی توان مانند گذشته ارزیابی و سنجش را انجام داد و امروزه که تا حدودی نظم پدیده ها برای انسان ها شناخته شده و حرکت نظر همه را جلب کرده , و حرکت بیان هنری زمانه ما شده است. حرکت ممکن است با نقطه و یا خط ایجاد گردد و به شکلهای مختلفی مطرح شود. اندازه و مقدار حرکت ممکن است کوچک بزرگ,پهن,باریک,تابیده و رشد یافته باشد.اندازه شکل ممکن است راست,مدور,زیکزاک,مارپیچ,گرد و تو در تو باشد.جهت شکل ممکن است راست به چپ و بالعکس,بالا و پایین و بالعکس و یا از چند طرف باشد. علاوه بر این ممکن است از نظر تعداد مد نظر قرار گیرد. عناصر تصویری را که بصورت متوالی تکرار می شوند مفهوم حرکت را نشان می دهند.

دایره سطحی است ایستا و بیضی جلوه ای پویا از درون دارد و نسبت به هر نیرویی که از خارج به آن وارد می شود مقاوم است.

رنگهای اصلی (اولیه) : آبی , قرمز , زرد که از ترکیب هیچ رنگ دیگری بدست نیامده

رنگهای فرعی (ثانویه) : نارنجی , سبز , بنفش که از ترکیب یک جفت از رنگهای اصلی با یکدیگر به دست می آید. مثال : حاصل رنگ زرد +  قرمز =  نارنجی  ،  قرمز+ آبی =  بنفش  ،  آبی + زرد = سبز

رنگهای گروه سوم (ثالثه) : رنگهایی هستند که از ترکیب یک رنگ اصلی و یک رنگ فرعی بدست می آید که این شش رنگ (درجه3) عبارتند از : زرد نارنجی , قرمز نارنجی , قرمز بنفش و …… بدین ترتیب در چرخه رنگ 12 رنگ بدست می آید که همگی رنگ کروماتیک هستند و بالاترین درجه درخشش را دارا هستند.لازم به ذکر است که رنگ سیاه چنانچه با رنگهای کروماتیک ترکیب شوند آنها را بشدت کدر میکنند و درخشش آنها از بین می  برد.

پاساژ رنگی : برخورد دو سطح رنگی (پاساژ) همان اختلاف دو رنگ است هرگاه دو رنگ را با هم مخلوط کنیم رنگ ثانویه بدست      می آید که پاساژ رنگی نامیده میشود.

تنالیته یا رنگ مایه : درجات مختلف تاریکی و روشنی یک رنگ را تون «tone» رنگی مینامند مثلاً میان رنگ سفید و سیاه انواع رنگ مایه های خاکستری قرار دارد.

والر (ارزش رنگی) : والر در یک تابلو نقاشی پیوندی است میان رنگ مایه های مختلف یک اثر رنگی بنابراین والر از یک مفهومی     جامع تر برخوردار است.

هفت تضاد رنگی : هر گاه صحبت از تضاد یا کنتراست رنگ است منظور مقایسه دو رنگ با هم و اختلاف آن دو است.در ضمن بررسی و ویژگیهای رنگها و تأثیر آشکار آنها متوجه هفت نوع تضاد می شود که این تضادها هنگامی که با یکدیگر همراه می شوند پایه و اساس تئوری رنگها را بنیاد می نهند.

عناوین تضادهای هفت گانه عبارتند از :

1- تضاد رنگهای اصلی یا تضاد ته رنگ یا هیو hue یا رنگ به خودی خود                                                                                                                 2- تضاد تاریکی و روشنی –  لایت & دارک                                                                                                                                                        3- تضاد سرد و گرم                                                                                                                                                                                         4- تضاد مکمل                                                                                                                                                                                                  5- تضاد هم پایه یا همزمان یا سیمولتانه                                                                                                                                                                6- تضاد کیفیت                                                                                                                                                                                                          7- تضاد وسعت سطوح                                                                                                                                                                        1- تضاد ته رنگ : ساده ترین نوع تضادهای هفت گانه است در این تضاد معمولاً رنگهای اصلی آبی ، قرمز ،  زرد با شدت زیاد استفاده می شود این تضاد حد اعلای تضاد بین رنگها است و عیناً مانند تضاد سیاهی و سفیدی است که با آن حد و اندازه روشنی و تاریکی را اندازه میگیریم از آنحایی که رنگهای اصلی دارای کاراکتر برجسته نسبت به رنگهای ثانویه هستند طبعاً تاثیر حاصل از تضادهای رنگهای ثانویه نیز ضعیف تر است.

2- تضاد تاریک و روشن : شب و روز مظهر سیاهی و سفیدی است که در طبیعت دو قطب مهم محسوب می شوند سیاه ترین رنگها مُخمل و سفیدترین رنگها سولفات باریوم طبیعی است خاکستری رنگی خنثی است بی حالت و مات و کاملاً بی تفاوت و یک رنگ آکروماتیک است خاکستری به خودی خود رنگی گُنگ و نامفهوم است اما به محض اینکه در مجاورت رنگهای دیگر قرار میگیردتغییر کرده و تا حد یک رنگ مکمل پیش میرود رنگ خاکستری را میتوان به سه طریق بدست آورد : 1- ترکیب سیاه و سفید 2- ترکیب سه رنگ اصلی با سفید 3- ترکیب دو رنگ مکمل. گوته فیلسوف شاعر تئوریسین  رنگ اعداد بین 1 تا 12 را برای رنگهایی که از منشور بدست می آید بکار برد او سفید را عدد 1 و سیاه را عدد 12 زرد با درجه 3 خاکستری و نارنجی عدد 4 قرمز و سبز عدد 6 بنفش 9 و آبی عدد 8 قرار داد. بنابراین رنگ زرد روشن ترین رنگ در چرخه رنگ و بنفش تیره ترین و دارای بیشترین تضاد تاریکی و روشنی در چرخه رنگ می باشد سبز و قرمز دارای تیرگی یکسان و عدم تضاد تیرگی و روشنی هستند.

3- تضاد سرد و گرم : احساس سردی و یا گرمی با دیدن یک رنگ یک احساس غریضی در وجود بشر است اصولاً در نزد بشر رنگ مایه هایی که به قرمز نزدیک میشوند گرم و رنگ مایه هایی که به آبی متمایل می شوند سرد بشمار می آیند. این حالت در حیوانات نیز وجود داشته مثلاً اسب های مسابقه بعد از مسابقه در اسطبل آبی زودتر آرام میگیرند تا اسطبل قرمز ضمناً در اسطبل آبی مگس وجود نداشته برعکس در اسطبل قرمز. در چرخه رنگ رنگهای گرم عبارتند از : زرد –  زرد نارنجی –  نارنجی –  نارنجی قرمز –  قرمز و ارغوانی و رنگهای سرد عبارتند از : زرد سبز –  سبز –  سبز آبی –  آبی –  نیلی و بنفش. البته این گونه طبقه بندی رنگها بر حسب درجه سردی و گرمی چندان معتبر و قطعی نیست چرا که این حالت نسبی بوده و هر رنگ را باید در مقایسه با رنگ دیگر عرض یابی کرد سرد ترین رنگ در چرخه رنگ سبز آبی و گرم ترین نارنجی قرمز میباشد. در یک منظره اشایی که در فاصله دور واقع هستند سرد به نظر می رسند و رنگهای گرم نیز جلو به عبارتی مفهوم دوری و نزدیکی و نمایش پرسپکتیو و فضا را میتوان الغا کند اکنون می توانیم شخصیت های رنگهای سرد و گرم را نوعی دیگر بیان کنیم گرم مثل خورشید سرد مثل : سایه گرم مثل کدر شفاف سرد- زمین گرم هوا سرد –  نزدیک گرم دور سرد –  سنگین گرم سبک سرد –  خشک گرم نمناک سرد.

4- تضاد رنگهای مکمل : زمانی دو رنگ را مکمل میگوییم که اگر آن دو را با هم ترکیب کنیم نتیجه رنگ خاکستری متمایل به سیاه و خنثی بشود. در چرخه رنگ در امتداد قطر هر رنگی با رنگ روبرویش مکمل است. مثال : زرد مقابل بنفش –  آبی مقابل نارنجی –  قرمز مقابل سبز. دو رنگ زرد و بنفش علاوه بر مکمل بودن خاصیت تضاد تاریک و روشن را هم دارند قرمز نارنجی وسبز آبی دو رنگ مکمل و پر قدرت ترین اثر تضاد سردی و گرمی را دارند و دو رنگ قرمز و سبز مکمل بوده اما از نظر تیرگی روشنی برابرند.

5- تضاد هم پایه یا سیمولتانه : پدیده تضاد همزمانی ناشی از این واقعیت علمی است که چشم انسان بعد از مشاهده یک رنگ به طور همرمان نیاز به رنگ مکمل رنگ مذبور را دارد و رنگ مکمل خود به خود در سیستم بصری شخص ایجاد میگردد این عمل واقعیت خارجی نداشته و چیزی جز فعل و انفعالات ذهنی و عصبی نیست. مثال : اگر روی سطح بزرگ قرمز رنگ مربع سیاه یا خاکستری بگذاریم متمایل به سبز خواهد رسید. تضاد همزمان نباید الزاماً مابین خاکستری و یک رنگ قوی کروماتیک صورت پذیرد بلکه هر دو رنگ که دقیقاً مکمل یکدیگر نباشند نیز واجد شرایط هستند.

6- تضاد اشباع یا کیفیت : اشباع یا کفیت در اصل به درجه خلوص و درخشش یک رنگ مربوط میشود تضاد اشباع به اختلاف رنگهای خالص (کروماتیک) و رنگهای اشبا یا (آکروماتیک) می پردازد رنگهای حاصل از شکست نور سفید در منشور از حداکثر درجه اشباع برخوردارند به چهار طریق میتوان رنگها را غیر اشبا کرد. 1- ترکیب با سفید : چنانچه رنگی با سفید ترکیب شود رقیق و غیر اشباع میشود رنگ سفید باعث میشود که رنگ خالص مورد نظر ما از شخصیتی سرد برخوردار شود 2- ترکیب با سیاه : طریق دیگر اشباع کردن رنگها ترکیب با سیاه می باشد سیاه درخشش و روشنی رنگها را نابود میکند مثلاً رنگ زرد در اثر ترکیب با سیاه شخصیت متمامیز خود را از دست میدهد و به رنگهای بیمار گون و افسرده مبدل میشود. 3- ترکیب با خاکستری : یک رنگ خالص (اشباع) را میتوان از طریق ترکیب با خاکستری کم مایه و غیر اشباع کرد. 4- ترکیب با رنگهای مکمل : هر گاه دو رنگ مکمل با هم ترکیب شوند رنگی غیر اشباع بدست می آید زمانی که سه رنگ خالص یعنی زرد آبی قرمز با هم ترکیب شوند تیره تر میگردند از ترکیب آنها هرگز رنگ روشن حاصل نمیشود در صورتی که هر یک ار سه رنگ اصلی نسبت اش بیش از دیگری باشد نتیجه ترکیب آنها متمایل به رنگ بیشتر می باشد.

7- تضاد وسعت سطوح (کمیت رنگ) : این تضاد در رابطه با سطوخ رنگهای مختلف با هم و نسبت های آنها با یکدیگر است به عبارت دیگر تضادی است که بر کمیت رنگها دلالت میکند و شامل فرمولهایی که برای زیادی و کمی یا کوچکی با بزرگی سطوح بکار میرود دو عامل قدرت رنگی هر رنگ را تعیین میکند یک درخشش رنگ (درجه روشنی ) دو وسعت.

لازم  است به شکلهایی که در رابطه با معنای رنگها هستند  اشاره کرد و درک کنیم که چگونه مفهوم و بیان یکدیگر را تقویت میکنند سه شکل اصلی مربع دایره و مثلث با سه رنگ اصلی قرمز آبی زرد ارتباط دارند.                                                                                       مربع : سمبل مادیت سنگینی و سختی فراوان داشتن وزن و حدود مشخص سکون و با رنگ قرمز موافق است.                                    مثلث : حالت جنگجویی حمله  تعرض سمبل اندیشه و تفکر حرکت و با رنگ زرد موافق است.                                                                      دایره : روح و روان مبین ذات با حرکت ابدی آرامش و حالت عمق و فضای معنوی داشته و بیننده را به درون و مرکز میکشاند و با رنگ آبی نشان میدهد.

روان شناسی رنگها : هر رنگ بر حسب سردی و گرمی و درخشانی خود تاثیر روانی خاصی برانسان میگذارد به طور گلی جنبه های روانشناختی رنگ را میتوان با دو موضوع مورد بحث قرار داد.

1- رنگ ذهنی : دریافت احساس رنگ که از نظر طیف مری ناشی شده باشد این را احساس ذهنی مینامند مانند تحریک اعصاب شبکیه بوسیله فشار یا شک الکتریکی رنگ ذهنی را همچنین میتوان با چرخاندن همزمان چند صفحه بی فام (بدون رنگ) در مقابل چشم ایجاد کرد اصولاً دیدن رنگ ذهنی مبتنی بر دو پدیده می باشد پس زمینه یا افتر ایمیج یا تباین یا کنتراست پس تصویر یعنی احساس یک رنگ بلافاصله پس از قطع تحریک عامل خارجی.                                                                                                                                         پس تصویر (+ ) : نوع مثبت یعنی احساس شده یعنی همان رنگ محرک است مانند قرمز علت تداوم روند شیمیایی در شبکیه چشم پس از رفع اثر محرک.                                                                                                                                                                               پس تصویر (- ) : نوع منفی این است که رنگ احساس شده و مکمل رنگ محرک است مثلاً قرمز که محرکش سبز است به علت روند خستگی شبکیه چشم و رسیدن به تعادل.

2- اثرات ذهنی رنگهای عینی (تاثیران روانشناختی،نه فیزولوژیک) : به احساس های معینی مربوط میشود که رنگهای عینی در بیننده ایجاد میکند این اثرات جنبه روانشناسی رنگ داشته از جمله میتوان به پیش آینده بودن برخی فام ها (رنگ ها) اشاره کرد که موجب میشوند اشیا نزدیک تر به نظر آیند. یا فام هایی که دارای طول موج بلند تری مثل قرمز و نارنجی هستند گرمتر از فام هایی با طول موج کوتاه تر مثل آبی و سبز اما باید بدانیم تعمیم این نتایج برای تمامی موارد درست نبوده چون عوامل سنتی و فرهنکی و اجتماعی و مفاهیم سمبلیک نیز دخیل میباشند.

تاثیر روانی رنگها :

زرد : صدای زیر ویالون زرد است و آواز بلبل و قناری   . این رنگ ترش مزه است دارای پرتو افکنی زیاد اما ژرفا ندارد برد آن بیشتر از رنگهای دیگر است زرد رنگ بی خوابی هیجان اضطراب و تلاطم فکری است رنگ آغاز بهار رنگ ماده و زمینی است رنگی سبک جوانی روشنی نور و دانش و معرفت است و با خطوط عمودی هم سنگ است.

آبی : طعم آبی بی مزه و کمی مایل به شیرینی است رنگی است آرام درون گرا سکون مطلق و استراحت شبانه رنگی است الهی آسمانی مطیع و سازگار رنگ زمستان و سرمای آن رنگ ابی همیشه سایه دار است و همیشه نامحسوس رنگ ایمان و سمبول جاودان و با وضعیت خط افقی موافق است.

قرمز : طعم آن شیرین رنگی است گرم برون گرا بسیار فعال موثر در سازندگی سمبل حیات و زندگی مبارزه انقلاب شورش حق حقیقت و شهادت است رنگ جوانی و پایان تابستان و  آغاز پاییز و رنگ عشق و تشکیل خانواده است.

سبز : طعم آن نه شیرین نه شور نه ترش نه بی مزه نه تند نه تلخ طعم آن آبی گوارا و کمی مزه گس دارد رنگی است معتدل و عدالتش سرد است رنگ تعقل تفکرآرمش خردمندانه صلح و صفا و همانند خاکستری میانه است.

نارنجی : رنگ جوانی شادابی جشن و سرور و میوه تازه آمیخته با کمی سفید بلوغ زنانه با کمی سیاه بلوغ مردانه در ارتباط با خط خطی آزاد و متمایل به عمود.

بنفش : طعم آن گس صدای آن بم رنگ بی خبری بی اختیاری ظلم و دشواری و مرموز در سطح وسیع حالت ترس سمبول هرج و مرج مرگ و ستایش و عظمت بنفش متمایل به آبی = نیلی . نیلی القا کننده تنهایی و ارغوانی نشانه عشقی یزدانی و سلطه روحانی است در ارتباط با خط خط آزاد متمایل به افق.

ترکیب بندی : ترکیب بندی یا کمپوزسیون در رنگ بدین معنی است که دو یا چند رنگ را به دلخواه کنار هم قرار دهیم که دارای نظمی خاص باشند عوامل موثر و اساسی برای ایجاد کمپوزیسیون رنگ عبارتند از انتخاب رنگها نسبت و حالت آنها محل قرار گرفتن آنها جهت شان رابطه و بالاخره هر یک از تضاد هفت گانه هنگام استفاده از رنگها به شکل و فرم آنها توجه خاصی میشود هر یکی از اینها جهات مختلفی را مورد استفاده میباشند که دارای معانی خاصی هستند حرکات افقی در ترکیب بندی مساوی است با دلالت بر وزن فاصله و وسعت و پهنا دارد. حرکات عمودی در ترکیب بندی دلالت بر سبکی ارتفاع و عمق تجمع دو حرکت عمودی و افقی مفهوم سطح را نشان می دهند که دارای ارزش تعادل و استحکام می باشد هرگاه جهات عمودی و افقی همدیگر را قطع کنند اثر آنها بسیار شدید میشود حرکات مُورَب ایجاد حرکت و عمق را تداعی می کند فرمهای مدور این فرمها که از دایره مشتق می شوند دارای اثر تمرکز و ایجاد حرکت میکنند.

تعادل بصری : آنچه تکمیل کننده تمام عوامل در یک اثر هنری میشوند تعادل است برای رسیدن به تعادل از راه های مختلفی می توان استفاده کرد که عبارتند از :                                                                                                                                                                  1- تعادل متقارن                                                                                                                                                                                                   2- تعادل نامتقارن                                                                                                                                                                                                 3- تعادل از طریق جلب توجه                                                                                                                                                                                    4- تعادل از طریق تباین با کنتراست به نوعی که مشکل ترین نوع تعادل است

V.P =  نقطه گریز

گردآوری : محمد اخلاقی رضاپور
www.ad-s.ir
کپی برداری از مطالب کاملاً غیرقانونی می باشد