اصول مدیریت

استاندارد

سینرژی : هم افزایی

سازمان : دو یا چند نفر یا مجموعه ای از افراد گه برای رسیدن به یک هدف مشترک و از پیش تعیین شده با یکدیگر همکاری می کنند.

نکات سازمان :

 1- در همه سازمانها ار افراد انسانی استفاده می شود.                                                                                                                 2- افراد سازمان برای رسیدن به یک هدف مشخص با یکدیگر همکاری می کنند (تعامل می کنند)                                             3- عملکرد افراد سازمان هدفمند می باشد.                                                                                                                                        4- سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند کالا و خدمات (محصول) با ارزش به مشتریان ادائه نمایند.

تعاریف مدیریت : علم داشتن و هنر توانستن است. هنر انجام کار با دیگران است. فرآیند تبدیل اطلاعات به عمل می باشد. با تعیین اهداف و برنامه ریزی دقیق عملیاتی یک علم است و هنگام اداره کردن افراد سازمانی برای بدست آوردن نتایج مطلوب, یک هنر می باشد.

تعریف کامل و جامع مدیریت : فرآیند بکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و معنوی در برنامه ریزی , سازماندهی , بسیج منابع و امکانات , هدایت (فرماندهی یا رهبری) و نظارت و ارزیابی (کنترل) برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده سازمان مباشد.

اصول مدیریت از نظر آقای لوترگیولیگ :                                      POSDCORB

1- برنامه ریزی : Planing        2- سازماندهی : Organizing        3- کارگزینی : Staffing        4- هدایت : Directing                                      5- هماهنگی : Coordinuing        6- گزارش دهی : Reporting       7- بودجه بندی : Budejecting

رابطه اصول مدیریت با نظام ارزشی در یک جامعه : هر سازمانی هر مدیری باید بتواند اصول مدیریت را بکارگیرد.

نظام ارزشی اجتماعی , سیاسی , فرهنگی , اقتصادی , هنری

اصول مدیریت , سازماندهی , کارگزینی , رهبری , نظارت

خلاقیت : تولید کردن چیزی که در قبل از آن وجود ندارد.کاری را به صورت متفاوت انجام دادن

کارایی : انجام درست کارها , به عبارت دیگر تخصیص مدبرانه منابع در جهت تحقق اهداف سازمان.

اثر بخشی : انجام درست کارهای درست,به عبارت دیگر تصمیم مناسبی است که به نتیجه مطلوب منجر شود.

تصمیم : پاسخ مناسب فرد به موقعیتی که در آن موقعیت فعالیت اثر بخش و منجر به نتیجه مطلوب شود.                                                      بهره وری : کارایی + اثر بخشی.بهره وری عبارت است از استفاده بهینه از منابع با پیاده سازی یا اجرای استانداردهای قوانین و مقررات الگوها و شاخص ها (اعم از فن آوری اطلاعات,سرمایه,تجهیزات,تکنولوژی و …) در فرآیند تولید کالا و ارائه خدمات مشتری پسند.

بهبود مستمر (کایزن) : فعالیتی است تکرار شونده برای افزایش توانایی برآوردهای الزامات در یک الگو یا استاندارد.

یادگیری : تغییر نسبتاً پایدار در رفتار فرد.یادگیری یعنی توانایی انجام کاری که از قبل از یادگیری امکان انجام آن وجود نداشته است. 1- از طریق آموزش  2- تجربه (انجام کار)

جنبشهای عمده در شکل گیری مکاتب مدیریتی

1- قبل از مکتب مدیریت علمی : الف) تمدنهای بزرگ مثل ایران,اسلام,رومیان,مصریان,یونانیان  ب) انقلاب صنعتی

2- مکتب مدیریت علمی :1903 میلادی- فردریک وینسلو تیلور (گیلبرت,لیلیان)

3- مکتب مدیریت علم اداره : هنری فایول (ماکس وبر)

4- مکتب مدیریت روابط انسانی : التون مایو

5- مکتب مدیریت نوین : الف) نگرش مدیریت اختضایی  ب) نگرش مدیریت سیستمی –  پیتر دراکه

برخی از آثار و عواقب انقلاب صنعتی

1- رشد صنایع و توسعه بازرگانی

2- توسعه شهر نشینی و افزایش جمعیت شهرها

3- افزایش تولید,توسعه بازار فروش و در نتیجه ازدیاد مصرف

4- پیشرفت تکنولوژی و استفاده ار یافته های پژوهشی

5- افزایش دامنه قدرت و اختیارات دولت ها به منظور ایجاد نظم و مقررات,امنیت انجام امور مربوط به آموزش و پرورش,حمل و نقل …

6- تنظیم و کنترل فعالیتهای سازمانهای انتفاعی به منظور حضور یا نظارت دولت بر بخش خصوصی

نکات اساسی مدیریت علمی آقای تیلور

1- استاندارد کردن کارها یا کشف تجربی بهترین شیوه انجام کار. از طریق زمانسنجی (کورنومتر) یعنی تعیین مدت زمان لازم برای انجام یک فعالیت. حرکت سنجی یعنی تشخیص بهترین ابزار و ادوات لازم برای انجام یک فعالیت و چگونگی بکار بردن آنها. کار سنجی یعنی بهترین طریق و توالی انجام یک کار.                                                                                                          2- تقسیم کار بین مدیران و کارکنان به نحوی که مدیران موظفاً بهترین برنامه ریزی و ادوات لازم و بهترین شرایط ممکن را در اختیار کارکنان قرار دهند و کارکنان هم موظفاً که با حداکثر کارایی و حداقل ضایعات وظایف خود را انجام دهند.

اصول بنیادین مدیریت تیلور :                                                                                                                                                   1- جایگزین کردن محاسبات علمی به جای محاسبات سر انگشتی                                                                                              2- ایجاد هماهنگی در فعالیتهاتی گروهی بجای تشتّت در عمل                                                                                                                 3- جلب همکاری افراد برای انجام کار گروهی بجای کار فردی                                                                                                                  4- کار و تلاش برای به حداکثر رساندن بازده (افرایش بهره وری)                                                                                                      5- تلاش به منظور ارتقای سطح رشد تمام کارکنان بدلیل انتفای بیشتر هم کارکنان و سازمان

دلایل ناکامی آقای تیلور در پیاده کردن اصول مدیریت علمی :                                                                                                 1- وجود کارفرمایان طمع کار که با افزایش سطح تولید از نرخ پاره کاری کم میکرد                                                                  2- ترس اتحادیه و کارکنان از بیکار شدن                                                                                                                                     3- نادیده گرفتن عواطف انسانی در طرح تیلور                                                                                                                            4- توجه یکجانبه به تولید و نادیده گرفتن سایر موارد مانند برقراری هماهنگی بین وظایف مختلف مدیران

مکتب مدیریت علم اداره

توانایی مورد نیاز مدیران از نظر آقای هنری فایول :                                                                                                         1- تواناییی های عام مدیریتی                                                                                                                                                2- تواناییهای خاص مدیریتی (اصول مدیریت الف) برنامه ریزی – کنترل – ارزیابی و …)                                                             3- تواناییهای فنی و تحصصی

فایول فعالیت های سازمان رو به شش دسته تقسیم میکرد (تواناییهای عام مدیریت) :                                                   1- امور فنی تولید (مثل تغییر شکل اشیا)                                                                                                                                2- امور تجاری (خرید – فروش – تجارت و…)                                                                                                                    3- امور مالی (مثل تخصیص مدبرانه منابع و مصرف)                                                                                                             4- امور حسابداری    ( مثل حسابرسی – تنظیم اسناد مالی – گزارشات سود و زیان – بودجه بندی )                                           5- امور ایمنی ( حفاظت از جان و مال کارکنان)                                                                                                                        6- تواناییهای مدیریتی با رعایت اصول مدیریت مثل برنامه ریزی – کنترل و …

اصول 14 گانه مدیریت علم اداری آقای هنری فایول :

1- اصل تقسیم کار : تقسیم کار به اجزای کوچیکتر سبب افزایش مهارت فرد و سبب افزایش بهره وری می شود

2- اصل اختیار : اختیار افراد با مسئولیت فرد برابر باشد

3- اصل انضباط : انضباط بیشتر در یک سازمان حاصل توان رهبری اون مدیر است

4- اصل وحدت فرماندهی : هر یک نفر (کارمند) فقط از یک نفر (مدیر) دستور بگیرید

5- اصل وحدت مدیریت : کار مشابهه توسط یک مدیر واحد انجام بشود

6- اصل وابستگی منافع فردی به منافع سازمانی : مدیران باید بین منافع فردی و منافع سازمان همبستگی معنی دار ایجاد بکنند- جبران خدمات کارکنان

7- اصل جبران خدمات کارکنان : پرداخت پاداش منصفانه به کارکنانی که فعالیت اثر بخش انجام میدهند

8- اصل متمرکز : هماهنگی و هدایت توسط یک سیستم مرکزی انجام شود

9- اصل سلسه مراتب فرماندهی : مسیر فرمان از سطوح بالای سازمان شروع و به قسمت های پایین سازمان ختم میشود

10- اصل نظم : هر چیزی در جای خودش باشد. بکارگیری افراد در جای خودش

11- اصل عدالت : رعایت عدالت در رفتار با کارکنان موجب وفاداری آنها به سازمان میشود

12- اصل ثبات : ثبات کاری کارکنان موجب افزایش بهره وری میشود

13- اصل ابتکار عمل : ابتکار عمل در انجام فعالیت ها موجب بقا و دوام سازمان و مصرت و خوشحالی کارکنان میشود

14- اصل احساس یگانگی : برقراری استحکام در رفتار کارکنان و سازمان به عبارت دیگر وحدت کارکنان موجب استحکام بنیان سازمان میشود

گردآوری : محمد اخلاقی رضاپور
www.ad-s.ir
کپی برداری از مطالب کاملاً غیرقانونی می باشد